Služby

 

Dotace

 

ODHADY a FACILITY s.r.o.
zapsána u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 182438
IČ: 241 41 577
Roháčova 8, 130 00 Praha 3
e-mail: info@odhady-facilty.cz
© Znalecký ústav Praha 2023

 

SLUŽBY

Tržní ocenění následujících kategorií a specifického majetku:

 • věci movité
 • věci nemovité
 • nehmotný majetek
 • finanční majetek
 • podniky
se specifickým členěním potřeb ocenění:
 • finančního majetku, akcií a podílů v obchodních společnostech
 • cenných papírů a jejich derivátů
 • nemovitostí
 • nemovitostí
 • strojů, přístrojů a technologických celků
 • movitého majetku
 • elektrotechnických výrobků
 • elektronických výrobků
 • nehmotného majetku (know-how, goodwill)
 • ochranných známek
 • majetkových práv
 • pohledávek
 • nepeněžitých vkladů
 • bankovních zástav
 • služeb a povinností
 • oceňování ve shodě s oceňovacími standardy IVS 1-4 The International Assets Valuation Standards Committee
Ostatní služby spojené s oceňováním majetku:
 • transferové ceny pro potřeby daňového řízení
 • insolvence
 • zpracování dokumentů pro přeměny obchodních společností
 • přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami
 • posuzování úvěrové způsobilosti podnikatelských subjektů
 • expertní ekonomické posudky
 • zjišťování pojistné hodnoty
 • hodnocení rizik
 • rozpočty
 • právnické služby spolupracujícího advokáta