Služby

 

Znalecký ústav Praha s.r.o.
zapsána u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 182438

IČ: 241 41 577
Roháčova 8, 130 00 Praha 3
e-mail: info@znalecky-ustav.cz
© Znalecký ústav Praha 2021

 

ETICKÝ KODEX ZNALCE

I.

Úvodní ustanovení

Etický kodex znalce Znalecké kanceláře Znalecký ústav Praha s.r.o. (dále jen "kodex") vymezuje pravidla chování a jednání znalců provádějících znaleckou činnost jménem společnosti Znalecký ústav Praha s.r.o  (dále jen "ústavu") ve vztahu k zákazníkům, třetím osobám a spolupracovníkům.

II.

Základní pravidla znalecké činnosti

1) Znalec musí vystupovat jako nezávislá a objektivní osoba. Musí být schopen a ochoten říci klientovi pravdu a poskytnout mu nezávislé a nezaujaté stanovisko.

2) Každý znalec musí pociťovat profesionální hrdost na vlastní práci a usilovat o spolupráci s ostatními členy znalecké komunity při obhajobě a prosazování společných profesionálních a stavovských zájmů.

3) Znalec je povinen celoživotně usilovat o vlastní sebezdokonalování tím, že bude více znát a umět, bude dobrým psychologem, bude ovládat cizí jazyky a bude dbát na dobrou fyzickou a psychickou kondici, aby svými emocemi a problémy neovlivňoval poradenskou činnost, kterou vykonává.

4) S etikou znalecké činnosti se neslučuje, aby znalec mimo sjednaný honorář přijímal od klienta další honoráře, odměny, provize nebo jiné cennosti.

III.

Provádění znalecké činnosti ústavu

1) Spolupracující znalec nabízí a poskytuje takové služby, které jsou v souladu s jeho odbornými kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi a možnostmi jeho vlivu.

2) Spolupracující znalec přijímá pouze takovou zakázku, pro níž je kvalifikován a o níž se domnívá, že přinese zákazníkovi užitek.

3) Ústav nepřijme zakázku znalecké služby

a) omezeného rozsahu, který by nedovoloval provést znaleckou službu dobře a efektivně;

b) v případě, požaduje-li klient řešení odporující právním předpisům České republiky nebo právním předpisům země, ve které se výsledky znalecké činnosti budou realizovat,

c) za podmínek, které by mohly i jiným způsobem ohrozit jeho objektivitu, nezávislost nebo bezúhonnost

Ústav si vždy si ponechá právo odstoupit od smlouvy v případě, vytvářejí-li se podmínky překračující výše uvedená omezení.

4) Při provádění znalecké činnosti ústav (a spolupracující znalci):

a) postupuje podle obecně platných předpisů a příslušných vnitřních předpisů  ústavu.

b) vystupuje v duchu podnikatelské strategie ústavu s r.o. a chrání jeho dobré jméno,

c) zachovává odbornou a morální loajalitu k ústavu; loajalita přitom znamená mít pozitivní poměr ke společnosti jako celku a k vedení společnosti, identifikovat se s cíli společnosti a koncentrovat všechny síly na dosažení cílů společnosti.

IV.

Vztah ke klientům

1) Spolupracující znalec staví zájmy klientů před zájmy vlastní a své služby poskytuje tak, aby z nich měl užitek především klient, pokud tím neporušuje významným způsobem obchodní zájmy ústavu. Využívá přitom svých odborných znalostí a zkušeností tak, aby poskytnuté služby byly nejen objektivní, ale též kompetentní.

2) Vztah mezi znalcem a klientem musí být založen na vzájemné důvěře. Klient si musí být jist tím, že znalec je vůči němu zcela upřímný a poctivý a že hlavní zásadou pro chování je služba zájmům klienta.

3) Při jednání s klienty musí znalec znát vlastní emoce a být schopen sám sebe motivovat k jednání sledujícímu klientův prospěch i za cenu potlačení vlastních zájmů a ambicí.

4) Znalec musí být citlivý k postojům i emocím klientů a při jednání s nimi musí efektivně ovládat umění mezilidských vztahů.

5) Znalec poskytuje své služby dvěma nebo více navzájem si konkurujícím či znepřáteleným klientům jedině s jejich vědomím. Pečlivě zváží, zda za daných okolností a daného negativního vztahu mezi klienty není vhodnější své kontakty s jedním z nich přerušit.

6) Znalec informuje své klienty o všech vztazích, okolnostech nebo zájmech, které by mohly ovlivnit jeho úsudek nebo objektivitu poskytovaných služeb.

V.

Vztah ke třetím osobám

1) Veškeré informace o klientovi, které znalec v průběhu své znalecké činnosti získá, udržuje v tajnosti a nevyužije ke svému finančnímu nebo jinému prospěchu. Rovněž zabrání tomu, aby těchto informací mohly bez souhlasu klienta využívat třetí osoby.

2) Ustanovení uvedené v předcházejícím odstavci je znalec povinen dodržovat i po skončení znalecké činnosti u klienta a to po dobu dohodnutou se klientem.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tento kodex je závazný pro všechny zaměstnance a spolupracující znalce společnosti Znalecký ústav Praha s.r.o.