Služby

 

Dotace

 

ODHADY a FACILITY s.r.o.
zapsána u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 182438
IČ: 241 41 577
Roháčova 8, 130 00 Praha 3
e-mail: info@odhady-facility.cz
ODHADY a FACILITY © 2023

 

ETICKÝ KODEX ODHADCE

I. Úvodní ustanovení

  Kodex oceňovací kanceláře ODHADY a FACILITY s.r.o. (dále jen "kodex") vymezuje pravidla chování a jednání Odhadců, provádějících oceňovací činnost jménem společnosti ODHADY a FACILITY s.r.o. (dále jen OAF), ve vztahu k zákazníkům, třetím osobám a spolupracovníkům.

  II. Základní pravidla oceňovací praxe

  1. Odhadce musí vystupovat jako nezávislá a objektivní osoba. Musí být schopen a ochoten říci klientovi pravdu a poskytnout mu nezávislé a nezaujaté stanovisko.
  2. Každý Odhadce musí pociťovat profesionální hrdost na vlastní práci a usilovat o spolupráci s ostatními členy znalecké komunity při obhajobě a prosazování společných profesionálních a stavovských zájmů.
  3. Odhadce je povinen celoživotně usilovat o vlastní sebezdokonalování tím, že bude více znát a umět, bude dobrým psychologem, bude ovládat cizí jazyky a bude dbát na dobrou fyzickou a psychickou kondici, aby svými emocemi a problémy neovlivňoval poradenskou činnost, kterou vykonává.
  4. S etikou znalecké činnosti se neslučuje, aby Odhadce mimo sjednaný honorář přijímal od klienta další honoráře, odměny, provize nebo jiné cennosti.

  III. Provádění oceňovací praxe

  1. Spolupracující Odhadce nabízí a poskytuje takové služby, které jsou v souladu s jeho odbornými kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi a možnostmi jeho vlivu.
  2. Spolupracující Odhadce přijímá pouze takovou zakázku, pro kterou je kvalifikován a o které se domnívá, že přinese zákazníkovi užitek.
  3. OAF nepřijme zakázku ocenění:
   • omezeného rozsahu, který by nedovoloval provést ocenění dobře a efektivně
   • v případě, požaduje-li klient řešení odporující právním předpisům České republiky nebo právním předpisům země, ve které se výsledky ocenění budou realizovat
   • za podmínek, které by mohly i jiným způsobem ohrozit jeho objektivitu, nezávislost nebo bezúhonnost
   • OAF si vždy ponechá právo odstoupit od smlouvy v případě, vytvářejí-li se podmínky překračující výše uvedená omezení
  4. Při provádění ocenění Odhadce vždy:
   • postupuje podle obecně platných předpisů a příslušných vnitřních předpisů společnosti
   • vystupuje v duchu podnikatelské strategie OAF a chrání jeho dobré jméno,
   • zachovává odbornou a morální loajalitu k OAF; loajalita přitom znamená mít pozitivní poměr ke společnosti jako celku a k vedení společnosti, identifikovat se s cíli společnosti a koncentrovat všechny síly na dosažení cílů společnosti.

  IV. Vztah ke klientům

  1. Spolupracující Odhadce staví zájmy klientů před zájmy vlastní a své služby poskytuje tak, aby z nich měl užitek především klient, pokud tím neporušuje významným způsobem obchodní zájmy OAF. Využívá přitom svých odborných znalostí a zkušeností tak, aby poskytnuté služby byly nejen objektivní, ale též kompetentní.
  2. Vztah mezi Odhadcem a klientem musí být založen na vzájemné důvěře. Klient si musí být jist tím, že Odhadce je vůči němu zcela upřímný a poctivý a že hlavní zásadou pro chování je služba zájmům klienta.
  3. Při jednání s klienty musí Odhadce znát vlastní emoce a být schopen sám sebe motivovat k jednání sledujícímu klientův prospěch i za cenu potlačení vlastních zájmů a ambicí.
  4. Odhadce musí být citlivý k postojům i emocím klientů a při jednání s nimi musí efektivně ovládat umění mezilidských vztahů.
  5. Odhadce poskytuje své služby dvěma nebo více navzájem si konkurujícím či znepřáteleným klientům jedině s jejich vědomím. Pečlivě zváží, zda za daných okolností a daného negativního vztahu mezi klienty není vhodnější své kontakty s jedním z nich přerušit.
  6. Odhadce informuje své klienty o všech vztazích, okolnostech nebo zájmech, které by mohly ovlivnit jeho úsudek nebo objektivitu poskytovaných služeb.

  V. Vztah ke třetím osobám

  1. Veškeré informace o klientovi, které Odhadce v průběhu své činnosti získá, udržuje v tajnosti a nevyužije ke svému finančnímu nebo jinému prospěchu. Rovněž zabrání tomu, aby těchto informací mohly bez souhlasu klienta využívat třetí osoby.
  2. Ustanovení uvedené v předcházejícím odstavci je Odhadce povinen dodržovat i po skončení oceňovací činnosti u klienta a to po dobu dohodnutou s klientem.

  VI. Závěrečná ustanovení

  Tento kodex je závazný pro všechny zaměstnance a spolupracující Odhadce společnosti ODHADY a FACILITY s.r.o .